Оцінка бізнесу, часткових прав в ньому та боргових цінних паперів

Оцінка бізнесу (визначення вартості ЦМК або ЄМК суб’єкту господарювання в цілому, як комплексу різнорідних за своєю природою активів та зобов’язань, що призначені для отримання доходу від здійснення господарської діяльності) та часткових інтересів в ньому, як і оцінка нематеріальних активів, є найбільш складною сферою практичної незалежної оцінки. При цьому темпи розвитку цієї сфери протягом останніх років є найвищими.

В першу чергу практична потреба в класичній оцінці бізнесу (як стовідсоткового інтересу в ЦМК будь-якого підприємства або взагалі суб’єкта господарювання) виникає в таких випадках:
 • підготовка до приватизації або безпосередньо приватизація державних підприємств,
 • отримання кредиту під заставу цінних паперів, емітентом яких виступає бізнес,
 • реструктуризація, санація або ліквідація суб’єкта господарювання,
 • наявність необхідності в додатковому фінансуванні суб’єкта господарювання – випуск облігацій, векселів,
 • розробка та впровадження бізнес-планів або інвестиційних планів розвитку суб’єкту господарювання,
 • продаж суб’єкту господарювання, злиття або поглинання,
 • конвертація одного виду та типу акцій в інший (для акціонерних товариств),
 • судові процеси з ціллю захисту прав власників або розподілу власності між спадкоємцями,
 • подекуди – для цілей страхування.
Узагальнений алгоритм оцінки бізнесу зводиться до наступних етапів:
 1. Постановка завдання на оцінку. Не зрідка в умовах України замовник не дуже орієнтується в оціночному законодавстві та методології, тому за необхідності наші фахівці на такому «попередньому» етапі здатні кваліфіковано сформулювати завдання на оцінку та класифікувати набір прав, що будуть виступати в якості об’єкту оцінки, таким чином, щоб допомогти замовнику найбільш ефективно досягнути його визначеної мети;
 2. Більш детальне ознайомлення з об’єктом оцінки та специфікою вихідних даних щодо об’єкта оцінки, що є компетенцією замовника, та необхідним обсягом необхідних ринкових даних з незалежних джерел;
 3. Вибір необхідної та найбільш адекватної відносно об’єкта оцінки методології оцінки у відповідності до мети оцінки та наявної вихідної інформації;
 4. Виконання аналізу, здійснення розрахунків і визначення вартості об’єкту оцінки;
 5. Верифікація отриманих результатів за допомогою необхідних ринкових критеріїв та додаткових вихідних даних, що можуть існувати у замовника;
 6. Підготовка Звіту про оцінку, та при необхідності, його захист перед замовником або третіми зацікавленими сторонами.

Необхідно розуміти, що оцінка бізнесу, як найбільш методологічно та фактологічно складна сфера незалежної оцінки, нерозривно пов’язана з такими сегментами оцінки, як, наприклад:
 • оцінка нематеріальних активів – в частині майже всіх методів оцінки, що спираються на методологію дохідного підходу,
 • оцінка нерухомості – в частині оцінки об’єктів з комерційним потенціалом (trade related property), що призначені для здійснення специфічної та конкретної комерційної діяльності, наприклад, АЗС, готелі, об’єкти культурного та спортивного призначення та т.і.,
 • оцінка активів для міжнародного аудиту – в частині виконання перевірки на зменшення корисності активів відповідно до МСБО 36,
 • оцінка цінних паперів, як пайових, так і боргових, а також часткових прав власників в інших (окрім акціонерних товариств) видах господарських товариств та суб’єктах господарювання, юридичні засади яких припускають наявність більш ніж одного власника (наприклад, спільна діяльність).
Іншими словами, коректна оцінка жодного з подібних типів майна зазвичай неможлива без теоретичного знання та практичних навичок та досвіду в сфері оцінки бізнесу.

Можливості застосування цінних паперів у господарській діяльності підприємств досить широкі, хоча в Україні вони, як правило, використовуються для проведення взаєморозрахунків і як заставне забезпечення платежів, кредитів.

В основному, оцінка будь-якого виду цінних паперів (або часткових інтересів в господарських товариствах) проводиться у випадках:
 • підготовка до приватизації або безпосередньо приватизація державного майна шляхом продажу державних пакетів акцій або часток у статутному капіталі господарських товариств, що належать державі,
 • відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» – під час підготовки додаткової емісії акцій або викупу акцій в акціонерів в передбачених випадках,
 • відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства» – під час зміни складу учасників господарських товариств тим чи іншим чином в передбачених випадках,
 • довірче управління інститутами спільного інвестування,
 • купівля-продаж часткових інтересів в бізнесі,
 • судові процеси з ціллю захисту прав власників або розподілу власності між спадкоємцями,
 • отримання кредиту під заставу цінних паперів.
Процедура оцінки цінних паперів в залежності від їх типу, властивостей, вихідних даних може бути втілена у великій кількості дуже різноманітних методів (що обговорюється із замовником додатково) та майже завжди містити комплекс досить складних аналітичних досліджень, що засновані на багаторічному міжнародному досвіді та які може виконати тільки адекватно підготовлений фахівець. Така робота передбачає, зокрема, поглиблений ретроспективний аналіз поточної виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства і аналіз перспектив його розвитку.

Тому тільки на підставі висновків, що базуються на серйозній аналітиці і належним чином обґрунтовані, можуть прийматися значущі управлінські та юридичні рішення.

Група компаній «Увекон» виконує оцінку:
 • суб’єктів господарювання (ЦМК, ЄМК) як бізнесу з усією сукупністю активів, що йому належать, та зобов'язань;
 • часткових інтересів в бізнесі (часток в капіталі товариства, контрольних і міноритарних пакетів акцій);
 • облігацій, векселів та інших цінних паперів;
 • активів, які перебувають у власності господарюючого суб'єкта та складових підприємства як майнового комплекс, або його частини;
 • інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств (ЦМК), а також вартості планованого бізнесу створюваних компаній.
Наші експерти використовують всі можливі методи оцінки цінних паперів для отримання адекватних значень ринкової, інвестиційної або справедливої вартості.

При цьому фахівці групи компаній «Увекон» є членами державної Екзаменаційної Комісії при ФДМУ, представниками Експертної Ради Українського товариства оцінювачів (колегіальних органів, що аналізують і відстежують якість робіт з оцінки), авторами  відомих навчальних посібників, зокрема, з оцінки бізнесу та часткових інтересів в бізнесі. Їхній практичний досвід роботи є унікальним в умовах складних ситуацій в оцінці бізнесу та успішного розв’язання чисельних досить специфічних питань, з якими взагалі не доводилося стикатися в практичній площині більшості менш обізнаних вітчизняних колег.

Це, безперечно, дозволяє нашим Клієнтам на базі наших розробок та продуктів успішно проводити намічені фінансові та господарські операції з мінімальними розрахунковими ризиками і досягати поставлених цілей.

Керівник напрямку оцінки бізнесу та боргових цінних паперів - Чиркін Андрій