Інститут системних статистичних досліджень

Інститут системних статистичних досліджень (ІССД) – незалежний науково-дослідний та освітній центр, націлений на здійснення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень у сфері економічної та соціальної статистики, а також у суміжних сферах знань, орієнтованих на використання сучасної методології та технології збирання, обробки, зберігання, узагальнення та поширення статистичної інформації про процеси та явища, що відбуваються в економічному й соціальному житті держави та її регіонів.

Мета діяльності ІССД:

  • проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які забезпечують комплексний підхід до статистичного дослідження соціально-економічних явищ та процесів у реальних умовах часу та простору;
  • розроблення наукових засад статистичного забезпечення управління державою та бізнесом, соціальними та економічними процесами у суспільстві;
  • проведення національних, міжрегіональних і міжнародних співставлень соціально-економічної ситуації та рівнів розвитку, з метою надання користувачам науково обґрунтованої об’єктивної бази для прийняття управлінських рішень, які сприятимуть прискореному процесу інтеграції України в економічний простір Євросоюзу та у світові ринки;
  • формування концептуальних засад нового напряму статистичної науки в галузі «статистика національної безпеки та обороноздатності країни», реалізація якого сприятиме формуванню інституційного та організаційного механізму принципово нової економічної політики держави, орієнтованої на адекватні відповіді військово-політичним та економічним викликам сьогодення;
  • проведення прикладних соціологічних обстежень, які стосуються точки зору громадян України та інших країн відносно стану економіки, відносин із іншими країнами, громадянського життя, відношення суспільства до влади та її дій у різних сферах, взаємодії влади й бізнесу тощо;
  • виконання дослідницьких, навчальних,  консалтингових проектів та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців зі статистики, що має сприяти підвищенню конкурентоспроможності, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.